Popular Posts

Sunday, May 11, 2008

Best 7 Chinese Restuarants In Beijing, China

1.Liqun Roast Duck , 11 Beixangfeng Alley,Zhengyl Rd, Chongwen district. Phone (86-10)6705-5578. Reservations a must. All major credit cards.Whole duck about $20. 2.Guo Yao Xiao Ju, 58 Jiaodaokou Bei Santiao,Dongcheng district, (86-10)6403-1940,major credit cards, about $15 a person.3.Jun Qin Hua,88 Meishuguan Houjle, Dongcheng district, (86-10)6404-7600. Cash only. About $7 a person. 4. Xian Lao Man ,(dumplings are a specialty) 252 An Nei Da Jie,Dongcheng district, (86-10) 6404-6944. Cash only. About $4 a person. 5. Jade Garden,(seafood specialties) 6 Jiqingli Chao Wal Ave, Chaoyang district,(86-10)6552-8688,major credit cards, $25-$40 a person. 6. Hong Zhuang Yuan ,has 24 branches around Beijing open 24/7, Panjia Yuan Rd,(near Panjia Yuan antique district)Chaoyang district,(86-10)8771-8029,cash only,about $7 a person. 7. Hua Jia Yuan ,(menu in English),235 Dongzhimen,Dongcheng district,(86-10) 6405-1908,major credit cards, about $20 a person.